Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan Flysome, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen opdrachtnemer, zoals gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 76185648 op 7 oktober 2019.

1. Definities

Dienstverlening De door Flysome te verrichten werkzaamheden in verband met advies over en uitvoering van online werkzaamheden en daaraan gelieerde activiteiten. Klant De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van of namens Flysome wordt gesloten.

2. Algemeen

2.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarvoor deze afwijkingen zijn gemaakt.
2.2 Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechtelijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Flysome en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
2.3 De Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
2.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder offertes en overeenkomsten, elke vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, net als op alle rechtsbetrekkingen die hiervan het gevolg zijn of ermee samenhangen, waarbij Flysome als dienstverlener optreedt.
2.5 De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Flysome zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
3.2 Flysome kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Flysome daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Flysome anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Flysome niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.6 Bij het invullen van een offerteformulier op de website en het aanvinken van het accepteren van de algemene voorwaarden, gaat de persoon akkoord dat contact opgenomen mag worden per telefoon, e-mail, website of social media ter behoeven van de offerte- en/of andere marketingacties.

4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de overeenkomst en alle benodigde informatie aan Flysome verstrekken.
4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Flysome aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Flysome worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, zijnde binnen 3 maanden nadat Flysome hierom heeft gevraagd, aan Flysome zijn verstrekt, heeft Flysome het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens heeft Flysome het recht om bij niet tijdig aanleveren van gegevens:
●  de overeenkomst per direct te beëindigen zonder verdere ingebrekestelling en de tot dan verrichte werkzaamheden te factureren of
●  met opdrachtgever af te spreken dat de benodigde gegevens alsnog binnen 14 dagen worden aangeleverd.
Indien opdrachtgever ook na voormelde 14 dagen niet alle benodigde gegevens aanlevert, zal Flysome de overeenkomst direct beëindigen zonder verdere ingebrekestelling en zal het totale bedrag zoals vermeld in de offerte in rekening worden gebracht. Opdrachtgever vrijwaart Flysome voor schade in welke vorm dan ook door de beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtgever kan dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding, rente, en/of overige vergoedingen van kosten als gevolg van beëindiging van de overeenkomst door Flysome.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) ten kantore van opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal opdrachtgever aan Flysome de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.
4.4 Onder de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie wordt zeer nadrukkelijk begrepen de informatie als bedoeld in artikel 6 lid 3.
4.5 Opdrachtgever is verplicht te handelen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
4.6 Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van het Product en/of de Dienst dat daardoor de juiste werking van de Software, het computersysteem en/of eventueel aangelinkte websites, webshops en/of social media pagina’s niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere opdrachtgevers in het gebruik van het Product en/of de Dienst niet worden belemmerd.
4.7 Flysome behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software te ontzeggen indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorafgaande artikelleden dan wel indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen als bepaald in artikel 7. Flysome zal wegens weigering van de toegang tot het Product en/of de Dienst of Software op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart Flysome voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

5. Dienstverlening

5.1 Flysome zal werkzaamheden verrichten die te maken hebben met advies en uitvoering op het gebied van digital marketing, innovatie en website-ontwikkeling en fotografie en videografie en daarmee verband houdende activiteiten (hierna te noemen ‘dienstverlening’).
5.2 In de omschrijving van de opdracht is het verwachte door Flysome te besteden uren aan de dienstverlening en/of de eenmalige en/of periodieke vaste kosten van de dienstverlening van Flysome opgenomen. Flysome zal nimmer meer dan de bij aanvang van de dienstverlening overeengekomen begroting besteden, tenzij de  dienstverlening op grond van een schriftelijke afspraak met de klant naar boven of naar beneden is bijgesteld
5.3 Flysome zal de dienstverlening naar het beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Flysome rust een inspanningsverbintenis, zij kan niet garanderen dat het door de klant gewenste resultaat wordt behaald.
5.4 Indien een looptijd is of tussentijdse termijnen van de overeenkomst zijn overeengekomen, dan gelden deze termijnen als indicatief en nooit als fatale termijn voor oplevering.
5.5 Gedurende de periode waarin de dienstverlening wordt uitgevoerd kan deze dienstverlening na verzoek van de klant worden uitgebreid. De extra dienstverlening valt na bevestiging van de klant binnen de voorwaarden van deze overeenkomst tenzij tussen de klant en Flysome schriftelijk anders is overeengekomen.
5.6 Flysome heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Specificaties en ontwikkeling/beheer website, webshop, online adverteren, en/of socialmediapagina en foto- en videografie

6.1 In geval Flysome voor Opdrachtgever een website, webshop, socialmediapagina zal ontwerpen/ontwikkelen en/of beheren  en/of foto’s en/of video’s ontwikkelen, zullen de specificaties waaraan een dergelijke website, webshop, en/of socialmediapagina en foto/video-opdracht dient te voldoen vooraf door Opdrachtgever aan Flysome ter beschikking worden gesteld.
6.2 De specificaties als bedoeld in lid 1 kunnen onder meer betrekking hebben op de stijl, het aantal te ontwikkelen webpagina’s, webshop en of socialmediapagina, de op te nemen tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid codes en/of ander materiaal. Ook dient hierbij te worden gedacht aan de functionele en technische eigenschappen van de website, webshop, socialmediapagina en/of foto’s en video’s.
6.3 Vooraf zal duidelijk worden afgestemd welke informatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel door Opdrachtgever zal worden aangeleverd. Het bepaalde in artikel 4 lid 2 en lid 3 is nadrukkelijk van toepassing op deze informatie.
6.4 Flysome is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. Flysome is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde informatie.
6.5 Flysome zal de website, webshop en/of socialmediapagina, foto’s en video’s met zorg ontwikkelen en/of beheren zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties als bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel.
6.6 De hoeveelheid teksten (inclusief opgenomen links), de opmaak hiervan alsmede afbeeldingen in een tekstblok kunnen door Opdrachtgever zelf worden aangepast. Opdrachtgever is zich er terdege van bewust dat eventuele aanpassing van deze elementen consequenties kan hebben voor de lay-out van de website, webshop en/of socialmediapagina.

7. Betaling

7.1 De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de dienstverlening van Flysome.
7.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.3 Flysome is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.4 Betaling dient te geschieden op een door Flysome aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Flysome is ontvangen.
7.5 Flysome kan de klant een termijnfactuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst sturen. Deze factuur dient binnen 14 kalenderdagen te worden voldaan door middel van automatische incasso of overschrijving, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.6 Indien de klant in gebreke blijft met de betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. De klant is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.7 Bij niet of niet tijdige betaling van de vordering is de klant aansprakelijk voor alle werkelijke door Flysome gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de klant, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.8 De klant is overeenkomstig dit artikel in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de klant niet kan worden geïncasseerd of niet aan Flysome is voldaan.
7.9 Het recht van de klant om haar vorderingen op Flysome te verrekenen met verplichtingen aan de klant uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan verplichting(en) tegenover Flysome op te schorten, om welke reden dan ook.

8. Duur en uitvoeringstermijnen

8.1 De overeenkomst tussen Flysome en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
8.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Flysome derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Flysome dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
8.3 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Flysome de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.4 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Flysome aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Flysome worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Flysome zijn verstrekt, heeft Flysome het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan Flysome ter beschikking heeft gesteld. Flysome is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Flysome is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.5 Flysome is gerechtigd de overeenkomst en/of de dienstverlening, alsmede alle overige overeenkomsten tussen Flysome en de klant, geheel of gedeeltelijk schriftelijk en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen dan wel op te schorten indien:
8.5.1 De klant haar bedrijfsactiviteiten staakt;
8.5.2 De klant haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of wordt geliquideerd;
8.5.3 De zeggenschap over de aandelen in de klant dan wel de aandelen in de klant worden overgedragen aan een derde;
8.5.4 De klant tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of overige verplichtingen op grond van de overeenkomst;
8.5.5 De klant in staat van surseance van betaling verkeert;
8.5.6 De klant in staat van faillissement wordt verklaard;
8.5.7 De klant haar (betalings)verbintenissen uit deze overeenkomst niet nakomt
8.6 Tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel geldt onverminderd het recht van Flysome op vergoeding van haar volledige schade. 
8.7 Indien Flysome tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Flysome, zal Flysome in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Flysome extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de klant in rekening gebracht. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Flysome anders aangeeft.

9. Wijzigingen en annulering van de overeenkomst door Flysome

9.1 Flysome behoudt zich onder bepaalde omstandigheden het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken, op te schorten, verplaatsen en/of te annuleren. Deze omstandigheden dienen buiten de invloedsfeer van Flysome te liggen of omstandigheden waarvan Flysome bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn en waardoor Flysome tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt Flysome aan opdrachtgever een alternatief. Indien opdrachtgever hiervan gebruik maakt worden de kosten niet gerestitueerd.
9.2 Flysome behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.
9.3 In geval van annulering van de overeenkomst op basis van het bepaalde in dit artikel heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Flysome zal in dit geval aan opdrachtgever een eventueel reeds vooruitbetaald bedrag restitueren. Uiteraard beperkt tot het vooruitbetaalde bedrag dat verband houdt met uitvoering van (het gedeelte van) de overeenkomst dat wordt geannuleerd.

10. Wijzigingen en annulering van de overeenkomst door opdrachtgever

10.1 Indien de uitvoering van de opdracht bestaat uit het verzorgen van trainingen c.q. workshops en de specifieke opdracht dit toelaat is bij verhindering door een deelnemer, vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Dit is te allen tijde ter beoordeling aan Flysome. Voor een dergelijke vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.
10.2 Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van een (gedeelte van) een overeenkomst is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst. Bij annulering vanaf 6 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst worden de volgende bedragen in rekening gebracht 6 tot 4 weken voor de aanvang: 50% van het tarief dat volgt uit de totstandkoming van de overeenkomst (“overeengekomen tarief”) ; 4 tot 2 weken voor de aanvang: 75% van het overeengekomen tarief en vanaf 2 weken voor aanvang van de start van de uitvoering van de overeenkomst: 100% van het overeengekomen tarief.
10.3 Voor wijzigingen van reeds geplande trainingen, workshops en aanverwante producten en/of diensten gelden de annuleringstermijnen en verplichtingen zoals vermeld in lid 2 van dit artikel.
10.4 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld op basis van het bepaalde in dit artikel, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Flysome zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
10.5 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Flysome opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Flysome is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Flysome daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
10.6 In geval van tussentijdse annulering van de overeenkomst welke is aangegaan voor bepaalde tijd door opdrachtgever, heeft Flysome recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Flysome zijn toe te rekenen.

11. Overmacht

11.1 Flysome is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Flysome geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Flysome niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen. Flysome heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Flysome zijn verbintenis had moeten nakomen. 
11.3 Flysome kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
11.4 Voor zover Flysome ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Flysome gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

12. Prijsstelling

12.1 Flysome brengt aan opdrachtgever honoraria en/of kosten in rekening voor uitvoering van de overeenkomst waaronder mede wordt verstaan hostingkosten. De hostingkosten worden in rekening gebracht vanaf het moment dat de website en/of webshop “live” gaat, maar in ieder geval na 3 maanden nadat de website en/of webshop gebruiksklaar is zoals vermeld in artikel 13 lid 1. Honorering kan plaatsvinden op basis van de door Flysome gehanteerde uurtarieven, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren en/of op basis van vastgestelde bedragen. Naast dit honorarium is Flysome gerechtigd kosten in rekening te brengen, zoals onder meer reis en verblijfkosten en overige kosten.
12.2 Flysome brengt vooraf de helft van de factuur in rekening indien het een eenmalig project betreft. Als het gaat om campagnes van minimaal 3 maanden factureert Flysome vooraf per kwartaal. Flysome factureert ook strippenkaarten volledig vooraf.
12.3 Flysome is gerechtigd uitvoering van een overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van opdrachtgever. Flysome zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst verrichten nadat het voorschot door opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Flysome nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een declaratie in het kader van de overeenkomst.
12.4 Alle prijzen van Flysome zijn uitgedrukt in Euro’s – tenzij anders aangegeven – en exclusief omzetbelasting, exclusief advertentiebudget en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de Producten en/of Diensten.

12.5 Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen van Flysome zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum.
12.6 Indien sprake is van een Overeenkomst met door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, is Flysome elk jaar, voor het eerst per 1 januari ná het jaar van aangaan van de overeenkomst tussen Flysome en Opdrachtgever, gerechtigd om het uurtarief te indexeren op basis van prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Flysome zal door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van 1 (één) maand de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met door Flysome kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
12.7 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt afhankelijk van de duur en aard van de Overeenkomst volgens een met Opdrachtgever overeen te komen verdeling vooraf, bij aanvang, gedurende en bij voltooiing van het Product en/of de Dienst dan wel door middel van periodiek vervallende bedragen.
12.8 Indien betaling van het Product en/of de Dienst geschiedt door middel van periodiek vervallende bedragen dan zijn deze bedragen maandelijks per vooruitbetaling verschuldigd (per automatische incasso of factuur). In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op haar rekening.
12.9 Bij overschrijding van de betalingstermijn (in het geval van automatische incasso vanaf het moment dat de periodiek verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd) is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Flysome gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.
12.10 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventuele wettelijke rente en kosten en vervolgen van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.11 Flysome is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te haar kennis gekomen omstandigheden Flysome goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
12.12 Voor het maken van voorstellen en offertes berekent Flysome geen kosten tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval wordt vooraf een opgave gegeven van onze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten die in rekening gebracht worden. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat, door ten tijde van de totstandkoming van de opdracht nog onbekende factoren, ons honorarium de kostenraming te boven gaat, zullen we, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf van de opdrachtgever, de kostenraming met maximaal 10% mogen overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden kan worden besloten.

  1. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
  2. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook wanneer opdrachtgever te kennen heeft gegeven de overeenkomst ten behoeve van een derde te hebben gegeven.

13. Leveringstermijn en aflevering van digitale producten en/of diensten

13.1 Flysome zal het Product en/of de Dienst aan Opdrachtgever afleveren op de overeengekomen wijze. Op het moment dat Flysome aangeeft dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het Product en/of de Dienst als opgeleverd beschouwd. Indien het desbetreffende Product een website of webshop betreft, wordt het product als opgeleverd beschouwd op het moment dat de website of webshop gebruiksklaar is. Onder gebruiksklaar wordt verstaan het moment dat de opdrachtgever de website en/of webshop zelf kan gaan vullen, maar vòòr de livegang van de website en/of webshop. Indien het desbetreffende Product een website of webshop betreft, is het mogelijk dat de website of webshop op de server van Flysome wordt “gehost” ofwel kan de website of webshop  bij Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen provider worden geïnstalleerd.
13.2 De in offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering, en derhalve niet fataal, en binden Flysome niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Het verzuim van Flysome treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Flysome schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Flysome een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
13.3 De leveringstermijnen vangen pas aan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later bij ontvangst van alle noodzakelijke materialen als bedoeld in artikel 4, leden 2 en 3, of indien later bij ontvangst van het bedongen voorschot of zekerheidsstelling.
13.4 Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Flysome. In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Alsdan kan door Opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de bedragen zoals vermeld in artikel 16. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving en/of vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Meerwerk

14.1 Indien Flysome op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Flysome. Van meerwerk is eveneens sprake indien  een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Flysome is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
14.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Flysome, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Flysome Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

15. Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Opdrachtgever en Flysome worden aangeduid.
15.2 In geval van overtreding van het in lid 1 bepaalde, is Opdrachtgever aan Flysome een boete verschuldigd van € 2.500,- per overtreding, onverminderd het recht van Flysome om de werkelijk daar haar geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
15.3 Behoudens met toestemming van opdrachtgever is Flysome niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Flysome voor zichzelf in een administratieve­, civiele­, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
15.4 Flysome behoudt zich het recht voor om de naam en/of het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en als zodanig openbaar te maken, ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst.
15.5 Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daardoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van Flysome. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dit te allen tijde schriftelijk aan Flysome kenbaar maken.
15.6 Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Flysome zijn opgeslagen.
15.7 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal Flysome alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
15.8 Opdrachtgever vrijwaart Flysome voor alle aanspraken van derden die jegens Flysome mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.
15.9 Flysome spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens en gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
15.10 Alhoewel Flysome zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.
15.11 Indien Flysome in het kader van de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens van derden, zoals bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers en andere data, verklaart Opdrachtgever door verstrekking van de opdracht aan Flysome dat er door deze derden overeenkomstig toepasselijke wet –en regelgeving toestemming aan Opdrachtgever is gegeven om deze gegevens te bewerken en/of in te zetten voor commerciële doeleinden (van derden) en wel in zodanige mate dat Flysome op rechtmatige wijze van deze gegevens gebruik kan maken c.q. deze kan bewerken in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Opdrachtgever vrijwaart Flysome voor alle aanspraken van derden die jegens Flysome mochten worden ingesteld wegens onrechtmatig gebruik c.q. bewerking, in de breedste zin des woords, van door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens van derden.
15.12 Voor zover in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever aan opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
15.13 Voor zover in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever aan opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het de opdrachtnemer zonder toestemming van opdrachtgever verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Flysome is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door de klant, bijvoorbeeld door schade ontstaan door: 
16.1.2 Fouten in door Flysome verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;
16.1.3 Bij het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages;
16.1.4 Door de klant verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door de klant;
16.1.5 Het niet opvolgen door de klant van de door Flysome verstrekte adviezen;
16.1.6 Het ongeoorloofd zijn van de door Flysome aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Flysome worden verleend;
16.1.7 Storingen in de elektronische dienstverleningen van Flysome en van derden, zoals: meetsystemen, CMS-systemen (contentmanagementsystemen) en advertising tools.
16.2 Flysome is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die de klant voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
16.3 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Flysome op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de klant heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Flysome, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.4 Schade waarvoor Flysome op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de klant deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Flysome, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
16.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de klant bij Flysome schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.
16.6 De klant vrijwaart Flysome ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
16.7 De klant vrijwaart Flysome voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden, die mochten ontstaan als gevolg van de adviezen door Flysome, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid op opzettelijk handelen van Flysome.
16.8 Alle vorderingsrechten jegens Flysome in verband met de uitgevoerde werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten. 
16.9 Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Flysome gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Flysome daardoor direct of indirect ontstaan.
16.10 De aansprakelijkheid van Flysome is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

17. Overmacht

17.1 Flysome is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Flysome door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, beperkingen door overheden, molest, brand, ongevallen, ziekte, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurig uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in apparatuur en communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Flysome bij de uitvoering van haar Producten en/of Diensten afhankelijk is.
17.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, heeft Flysome het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien Flysome bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

18. Vrijwaring

De klant vrijwaart Flysome voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Flysome toerekenbaar is. Indien Flysome uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Flysome zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Flysome, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Flysome en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Flysome.

19. Garanties

19.1 De door Flysome te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
19.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Flysome verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
19.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Flysome, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
19.4 De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Flysome geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen wijzigingen in de gebruikte software, online tools, foto’s en video’s et cetera.
19.5 De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Flysome te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Flysome te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Flysome in staat is adequaat te reageren. De klant dient Flysome in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
19.6 Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Flysome opdracht gegeven heeft.
19.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Flysome de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Flysome, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen.
19.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Flysome daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.
19.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd en/of aangevuld.
20.2 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
20.3 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Flysome partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
20.4 De rechter in de vestigingsplaats van de klant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Flysome het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
20.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.